Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Ρεύμα Απάτη

Απάτη

Αρθρο 386.

1. Οποιος  με  σκοπό  να  αποκομίσει  ο ίδιος ή άλλος παράνομο
περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε  πράξη,
παράλειψη  ή  ανοχή  με  την  εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν
αληθινών ή την  αθέμιτη  απόκρυψη  ή  παρασιώπηση  αληθινών  γεγονότων
τιμωρείται  με  Φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών και αν η ζημία που
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2. Οι διατάξεις του  άρθρου  72  για  το  κατάστημα  εργασίας
εφαρμόζονται και εδώ.

3. Επιβάλλεται Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει
απάτες κατ`επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η
συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων  (5.000.000)
δραχμών [δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο
μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0] " ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η
προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων
(25.000.000) δραχμών".[εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000)ευρώ